Giorgio Armani | Jan von Borstel, janvonborstel-studios design luxury insert for Giorgio Armani's Idole perfume

luxury insert for Giorgio Armani's Idole perfume

Jan von Borstel, janvonborstel-studios design luxury insert for Giorgio Armani's Idole perfume

Giorgio Armani contract janvonborstel-studios to create a case study for luxury insert to go with their Idole perfume.